BYTES - Horšovský Týn

naše služby pro vás

GDPR

Prohlášení o ochraně soukromí

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souvislosti s užíváním internetových stránek Bytes HT, spol. s r.o.

Respektujeme Vaše soukromí a poskytnuté osobní údaje Vámi, jako návštěvníka internetových stránek, shromažďujeme, zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení a zpracováváme v souladu s platnou legislativou,

Číst dál...

GDPR

Kamerový systém se záznamem spol. Bytes HT, spol. s r.o.
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „
GDPR“)

Číst dál...

GDPR

Kamerový systém se záznamem spol. Bytes HT, spol. s r.o.
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „
GDPR“)

Správce osobních údajů: Bytes HT, spol. s r.o., IČO: 25246097, Pivovarská 22, 346 01 Horšovský Týn,

Zástupce správce osobních údajů: jednatel

Kontaktní údaje pro přijímání žádostí o poskytnutí informace: u jednatele, písemnou žádostí podanou v době: Po-Pá 6:30-11:00, 11:30-14:30,

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů: e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místo zpracování osobních údajů: venkovní areál sídla společnosti na adrese Pivovarská 22, Horšovský Týn. Obrázky toho, co kamery vidí, je součástí tohoto dokumentu jako jeho příloha č. 1.

Počet kamer: 2 (dvě)

Režim fungování kamer: nepřetržitý (live režim) 24 hodin denně

Zdroje osobních údajů: údaje, zjistitelné o subjektu z kamerového systému, které správce získáv souvislosti s provozováním kamerových systémů

Účely zpracování osobních údajů:

 • • monitoring sledovaných prostor a jejich bezprostředního okolí za účelem prevence kriminality,
 • • ochrana práv a právem chráněných zájmů správce,
 • • ochrana majetku správce,
 • • ochrana majetku, života a zdraví osob, nacházejících se ve sledovaných místech,
 • • identifikace konkrétních fyzických osob v souvislosti s určitým protiprávním jednáním.

Právní základ pro zpracování: oprávněný zájem správce za účelem ochrany majetku a bezpečnosti správce a subjektů údajů,

Rozsah zpracování/ kategorie osobních údajů: obrazový záznam kamerového systému

Kategorie osobních údajů: údaje zjistitelné z kamerových záznamů, zejm. pohlaví, podoba, pohyb, přítomnost, jednání a chování subjektů údajů na snímaném místě v konkrétní čas, apod.

Subjekty údajů, jejichž údaje správce zpracovává: zaměstnanci správce, další osoby pohybující se v prostorách správce z jakýchkoliv důvodů.

Způsob zpracování a ochrana osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovávány pomocí kamerových systémů. Kamery zachycují pouze venkovní prostory přiléhající k budově sídla společnosti, zejména parkoviště, prostory před vjezdy, vstupy do budovy, vjezd do areálu.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů: správce, orgány činné v trestním řízení; soudy, jiné orgány státní správy či samosprávy projednávající přestupky dle příslušných právních předpisů, další orgány, je-li to nutné k plnění jejich úkolů.

Informace nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy (doba, po kterou bude záznam uchováván): 14

kalendářních dnů

Poučení o právech subjektů údajů (čl. 15 – 21 GDPR):

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu, doplnění nebo výmaz, popř. omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

Poskytování osobních údajů je zákonným požadavkem. Právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů není dáno. Na základě žádosti subjektu údajů na přístup k osobním údajům vydá správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Správce na žádost subjektu údajů tomuto poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů; právem získat kopii nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Po obdržení žádosti bude žadatel informován o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. V určitých případech stanovených Obecným nařízením není povinnost správce zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech je možno (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět. Pokud po obdržení žádosti se vyskytnou důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, může být žadatel požádán o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Telefon: +420 234 665 111, web: https://www.uoou.cz, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podmínky zabezpečení osobních údajů:

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

V Horšovském Týně dne: 7. 10. 2020

Příloha č. 1

Obrázky toho, co kamery vidí:

byteskamera1

byteskamera2

 

 

Aktuality

 • Koupaliště - plavčík, brigáda

  Pro nově zřízené venkovní koupaliště v Horšovském Týně hledáme plavčíky na DPP (do 300 hod). Mzda...

  Číst dál...

 • Svoz odpadu cizí obce

  Tento rozpis na rok 2023 níže je platný pro následující obce: Úterý:     Doubrava,Malý...

  Číst dál...

 • Prohlášení o ochraně soukromí

  INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ v souvislosti s užíváním internetových stránek Bytes HT,...

  Číst dál...

 • Ceník služeb

  Aktuální ceník za kompletní služby Bytes HT, spol. s r.o. naleznete v odkazu níže. 

  Číst dál...

 • Svoz odpadu podnikatelé

  Bytes HT,spol. s.r.o. oznamuje právnickým osobám a OSVČ, že etikety nalepené na sběrných nádobách...

  Číst dál...

 • GDPR

  Kamerový systém se záznamem spol. Bytes HT, spol. s r.o.v souladu s nařízením Evropského...

  Číst dál...

 • Svoz komunálního odpadu 2023

  Oznamujeme občanům, že etikety nalepené na sběrných nádobách určených pro svoz směsného...

  Číst dál...

 • Kontakty - informace

  Společnost provádí služby jak pro Město Horšovský Týn, tak i pro občany a jiné právnické i fyzické...

  Číst dál...

 • Byty

  Informace ohledně bytů   Od 1. 5. 2021 se přidělování bytů řídí novými pravidly a jeho dodatkem č. 1,...

  Číst dál...

 • Hřbitov

   Informace týkající se hřbitova Horšovský Týn a Tasnovice  Otevírací doba hřbitova: Hřbitov je místo veřejně...

  Číst dál...

 • Sběrný dvůr

  Sběrný dvůr , K Terénu 38, 346 01 Horšovský Týn , mapa: https://mapy.cz/s/1Xink     Sběrný dvůr odpadů je...

  Číst dál...

 • Bioodpad

  V měsících březen a listopad nelze garantovat dané termíny svozu z důvodu zajišťování zimní...

  Číst dál...

 • Kontakty

   Bytes HT, spol. s r.o. Pivovarská 22, 346 01 Horšovský Týn IČ: 25246097, DIČ: CZ699006180  KONTAKTY...

  Číst dál...

 • Oznámení pro veřejnost

  Aktuality, informace, novinky najdete také na našem facebooku: https://www.facebook.com/bytesht      Od...

  Číst dál...