BYTES - Horšovský Týn

naše služby pro vás

GDPR

Prohlášení o ochraně soukromí

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souvislosti s užíváním internetových stránek Bytes HT, spol. s r.o.

Respektujeme Vaše soukromí a poskytnuté osobní údaje Vámi, jako návštěvníka internetových stránek, shromažďujeme, zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení a zpracováváme v souladu s platnou legislativou,

Číst dál...

GDPR

Kamerový systém se záznamem spol. Bytes HT, spol. s r.o.
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „
GDPR“)

Číst dál...

Prohlášení o ochraně soukromí

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souvislosti s užíváním internetových stránek Bytes HT, spol. s r.o.

Respektujeme Vaše soukromí a poskytnuté osobní údaje Vámi, jako návštěvníka internetových stránek, shromažďujeme, zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení a zpracováváme v souladu s platnou legislativou,

zejm. se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) a v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále „GDPR“). Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou, proto jsme přijali odpovídající technická a organizační opatření k zajištění bezpečného zpracování Vašich osobních údajů.

1.      KDO JE SPRÁVCE?

 • Správcem osobních údajů je společnost Bytes HT, spol. s r.o., sídlem: Pivovarská 22, 346 01 Horšovský Týn, IČ: 25246097, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 12566, která provozuje web www.bytesht.cz (dále jen „naše internetové stránky“) (dále jen „my“).

2.      ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

 • Naše internetové stránky můžete navštěvovat a používat bez toho, abyste nám sdělovali jakékoliv osobní údaje. Osobní údaje shromažďujeme jenom v případě, že nám je sami dobrovolně poskytnete. Údaje, které zpracováváme, budou použity výhradně za účelem, pro který jste dali souhlas, pokud platná legislativa neumožňuje jinak. Budeme uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k tomu, aby bylo dosaženo účelu služby, kterou jste si vyžádali, nebo účelu, ke kterému jste dali svůj souhlas, není-li platnou legislativou umožněno jinak.

 

3.      ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE, DOBA UCHOVÁNÍ

 • Pro výše uvedené účely zpracováváme informace o souhlasu se soubory cookies a funkční cookies, tj. k zajištění správného fungování internetových stránek a k pochopení toho, jak se stránkami pracujete.
 • Osobní údaje uchováváme po dobu nejdéle 6 měsíců, resp. v případě cookies do doby vypršení jejich platnosti či jejich odstranění z Vašeho zařízení.

4.      KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KOMU JE PŘEDÁVÁME

 • Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.
 • Vaše osobní údaje nepředáváme dalším správcům.
 • Výjimkou jsou případy, kdy budeme povinni tyto údaje předat na základě zákona (zejména soudům a policii při výkonu jejich zákonných pravomocí) a případy, kdy budeme tyto údaje pro dosažení výše uvedeného účelu předávat státním orgánům či třetím osobám (zejména osobám poškozeným protiprávním jednáním).
 • Data zpracováváme výhradně v Evropské unii.

5.      VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv:
 1. Máte právo na informace, které je naplňováno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 2. Díky právu na přístupnás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, zda a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Právo na přístup Vám umožňuje zjistit, zda a případně jaké údaje o Vás zpracováváme a uchováváme, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování. Stejně tak máte právo na kopie všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Tím by však nikdy neměla být dotčena práva ostatních (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství), případně ohrožena národní bezpečnost. Máte také právo být informováni o tom, zda jsou Vaše osobní údaje využívány k automatickému rozhodování nebo profilování. V této souvislosti máte právo dozvědět se také, jaké postupy, význam a předpokládané důsledky takové zpracování může představovat
 3. Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, nesprávné či nepřesné, máte právo na doplnění a změnuosobních údajů,
 4. právo vznést námitku Vám umožňuje ohradit se proti zpracování Vašich osobních údajů založeném na našem oprávněném nebo veřejném zájmu. V případě Vašich námitek máme povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či veřejné zájmy převažují nad zájmy Vašimi jako subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů,
 5. Právo na omezení zpracovánímůžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
 6. Omezit můžete rozsah osobních údajů, tedy využití Vašeho práva nám ukládá povinnost omezit zpracování osobních údajů z následujících důvodů:
  • Pokud namítáte, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, je možné požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů;
  • jestliže pro zpracování osobních údajů neexistuje právní základ, můžete místo výmazu požadovat omezení zpracování (tedy abychom po vymezenou dobu pouze uchovali, avšak jinak nezpracovávali);
  • ačkoli osobní údaje již nejsou potřeba pro náš vytyčený účel, mohou být i nadále potřebné pro občana, např. pro obhajobu případných právních nároků;
  • jestliže jste již vznesli námitku proti zpracování údajů, jste oprávněni zároveň požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření, zda naše oprávněné zájmy převáží nad zájmy Vašimi jako subjektu údajů.
 7. Máte právo na přenositelnost, pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že Vám informace pošleme ve strojově čitelné podobě, a to ve lhůtě 30 dní, je-li to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě.
 8. Právo na výmaz (právo být zapomenut)
  • Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje z naší evidence, pokud nastane některý z těchto případů:
   • osobní údaje jsou evidovány a zpracovávány protiprávně, např. uplynula stanovená doba zpracování;
   • zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování;
   • rodič nesouhlasí se zpracováním osobních dat svého dítěte (pokud se jedná o zpracování údajů na základě souhlasu pro služby informační společnosti).
   • osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba;
   • subjekt údajů vznese námitku proti zpracování založeném na oprávněných zájmech správce osobních údajů a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních údajů občana.

Rozhodnete-li se pro uplatnění práva na výmaz, jste oprávněni požadovat výmaz všech výskytů a odkazů na Vaše osobní údaje ve všech jejich kopiích.

 • Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů či našich oprávněných zájmů. I v takovém případě ale budeme nadále zpracovávat osobní údaje v nejmenším nutném rozsahu.
 1. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
  • Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu s obecně závaznými právními předpisy, nebo došlo k porušení těchto předpisů, máte právo se obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

www.uoou.cz

 • Budeme však moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

6.      JAK UPLATNIT JEDNOTLIVÁ PRÁVA

 • Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte nás prosím prostřednictvím některého z níže uvedených prostředků:

písemně: v sídle organizace - Bytes HT, spol. s r.o., Pivovarská 22, 346 01 Horšovský Týn

ústně: v sídle organizace

úřední hodiny:

 

 DUBEN - ZÁŘÍ

  ŘÍJEN - BŘEZEN

 Pondělí

   6.00 - 14:30

   6:30 - 15:00

 Úterý

   6:00 - 14:30

   6:30 - 15:00

 Středa

   6:00 - 14:30

   6:30 - 15:00

 Čtvrtek

   6:00 - 14:30

   6:30 - 15:00

 Pátek

   6:00 - 14:30

   6:30 - 15:00

 PŘESTÁVKA NA OBĚD

 11:00 - 11:30

 11:00 - 11:30

Aktuální kontaktní informace jsou dostupné na našich webových stránkách www.bytesht.cz

7.      LHŮTA K UPLATNĚNÍ TĚCHTO VAŠICH PRÁV JAKO SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 • Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

8.      KONTAKT NA POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aktuality

 • Koupaliště - plavčík, brigáda

  Pro nově zřízené venkovní koupaliště v Horšovském Týně hledáme plavčíky na DPP (do 300 hod). Mzda...

  Číst dál...

 • Svoz odpadu cizí obce

  Tento rozpis na rok 2023 níže je platný pro následující obce: Úterý:     Doubrava,Malý...

  Číst dál...

 • Prohlášení o ochraně soukromí

  INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ v souvislosti s užíváním internetových stránek Bytes HT,...

  Číst dál...

 • Ceník služeb

  Aktuální ceník za kompletní služby Bytes HT, spol. s r.o. naleznete v odkazu níže. 

  Číst dál...

 • Svoz odpadu podnikatelé

  Bytes HT,spol. s.r.o. oznamuje právnickým osobám a OSVČ, že etikety nalepené na sběrných nádobách...

  Číst dál...

 • GDPR

  Kamerový systém se záznamem spol. Bytes HT, spol. s r.o.v souladu s nařízením Evropského...

  Číst dál...

 • Svoz komunálního odpadu 2023

  Oznamujeme občanům, že etikety nalepené na sběrných nádobách určených pro svoz směsného...

  Číst dál...

 • Kontakty - informace

  Společnost provádí služby jak pro Město Horšovský Týn, tak i pro občany a jiné právnické i fyzické...

  Číst dál...

 • Byty

  Informace ohledně bytů   Od 1. 5. 2021 se přidělování bytů řídí novými pravidly a jeho dodatkem č. 1,...

  Číst dál...

 • Hřbitov

   Informace týkající se hřbitova Horšovský Týn a Tasnovice  Otevírací doba hřbitova: Hřbitov je místo veřejně...

  Číst dál...

 • Sběrný dvůr

  Sběrný dvůr , K Terénu 38, 346 01 Horšovský Týn , mapa: https://mapy.cz/s/1Xink     Sběrný dvůr odpadů je...

  Číst dál...

 • Bioodpad

  V měsících březen a listopad nelze garantovat dané termíny svozu z důvodu zajišťování zimní...

  Číst dál...

 • Kontakty

   Bytes HT, spol. s r.o. Pivovarská 22, 346 01 Horšovský Týn IČ: 25246097, DIČ: CZ699006180  KONTAKTY...

  Číst dál...

 • Oznámení pro veřejnost

  Aktuality, informace, novinky najdete také na našem facebooku: https://www.facebook.com/bytesht      Od...

  Číst dál...